Grabalfa

POLÍTICA DE QUALITAT:

La Direcció de GRABALFA PRE-PRESS SOLUTIONS, S.L., marques comercials GRABALFA/SERVIFLEX, empresa dedicada a la “Fabricació de clixés per a flexografia”, a través del present document té com a objectiu establir les directrius principals de l’empresa, basades en l’estàndard de la norma UNE EN ISO 9001:2015 amb la finalitat de:

  • Assegurar una millora contínua del servei prestat, satisfer sempre, tant els requisits sol·licitats per les parts interessades, com els reglamentaris i/o legals que siguin aplicables.
  • Proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat a favor de la millora contínua.
  • Que les parts interessades relacionades amb les activitats desenvolupades per la nostra empresa percebin i apreciïn un elevat grau de compromís.
  • Assolir un elevat grau de fidelització dels nostres clients.
 

Per això i tenint de referència sempre el Sistema de Gestió de la Qualitat s’estableixen les directrius següents:

  • La Direcció assumeix el compromís de complir la Política de Qualitat, els objectius i LIDERAR el manteniment del Sistema de Gestió, cercant sempre el camí cap a la millora contínua de la seva eficàcia.
  • El conjunt de personal ha de complir el que disposen els manuals i els procediments, actuant sempre pensant en la comunicació dels possibles riscos.
  • Contacte continu amb les parts interessades, per conèixer les seves necessitats i poder adaptar-nos-hi, sense posar en perill les nostres expectatives.
  • Augmentar el grau de formació del nostre personal que redundi en una satisfacció personal més gran, una millora en l’ambient de treball i una millora en la prestació dels nostres serveis.
  • Lorganització garanteix la realització duna avaluació de riscos de tots els processos per prevenir les possibles desviacions o no conformitats del sistema de gestió de qualitat.
 

A data 22 de febrer de 2023 la Direcció de GRABALFA PRE-PRESS SOLUTIONS, S.L. signa aquest document i assumeix el compromís de mantenir i fer extensiu al públic en general el contingut de la present política.

Bandera Unión Europea

GRABALFA PRE-PRESS SOLUTIONS, S.L. en el marc del Programa ICEX Next, ha comptat amb el suport de l’ICEX i cofinançat pel fons europeu FEDER.
L’objectiu d’aquest projecte és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i el seu entorn.

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
UNA MANERA DE FER EUROPA